Kapil Sahdev

Phone-song

PHONE LYRICS

Singer: Kapil Sahdev
Music: Akull
Lyricist: Kapil Shadev, Sandeep Singh Sardaraa

Phone-song

PHONE LYRICS

Singer: Kapil Sahdev
Music: Akull
Lyricist: Kapil Shadev, Sandeep Singh Sardaraa